ורבע םימיב םידב תגירא
.
םודק ינפי שובל
תיניס העפשהב
.
תובכש "רשע םיינש"
ונומיק לש
.
,17 האמ "הדוסוק"
העיבצו המקר רוטיע
.
,"ךורא לוורש" ונומיק
המקרו העיבצב רוטיע
.
,םיגייד לש ונומיק
 18 האמ ,הנתוכ
.
לסנטס תספדה ,הנתוכ ונומיק
 
גח ידגבב םידלי
 
רפרפ ,ונומיקה טנבא תרישק
 
,"רצק לוורש" ילמרופ ונומיק
האושנ השיא
 
,"ךורא לוורש" ינועבצ ונומיק
הריעצ הרענ
 
יתרוסמ שובלב הלכו ןתח
 
"הטקוי" שובלב ץיק תוגיגח
 


ונומיקו ליטסכט

ןמצנל ילא

דגבה ,ונומיקה תנכהל ושמיש ןפיב ורצויש םידבה תיברמ

רוציי לש הכורא תרוסמ ןפיל .דחאכ םישנו םירבגל יתרוסמה

םילדבהב ,העובק תינבתב רופתו בצועמ ונומיקה .םידב רוטיעו

תוכיאב שגדוה דגבה לש ודוחיי ןכלו ,ינשל דחא םגד ןיב םילק

.ורוטיעו דבה


לש םיביס לש היווטמ ושענ ןפיב ורצונש םינושארה םידבה

רצחהמ החלשנ ס"החא 3 -ה האמב יכ רפוסמ .םינוש םיחמצ

תירסיקל ,םידגבו םידב ,ישמ יעלות לש הנתמ ןיסב תירסיקה

,תשביהמ עדיו םידב אבייל ןפי הכישמה תורודה ךשמ .ןפי

העיגה 16 -ה האמב .היסא-חרזמ-םורדו האירוק ,ןיסמ רקיעב

ברעמהמ ועיגה , 19 -ה האמב .ןפיל הנתוכה ,ןיס ךרד ,ודוהמ

.רמצה אוה םהיניב טלובהש ,םידבה תיישעתל םישדח םיביס


רטעלו רצייל ולחה םינפיהו ,הרהמב ועמטנ תורזה תועפשהה

.דחוימה םייפוא תא ומאתש םידב

םעט וחתיפו תיניסה העפשההמ םינפיה וררחתשה ,10-ה האמב

הלוצאה תושנ לש רישעה ונומיקב תאטבתמ הפוקתה תנפוא .ירוקמ

"רשע םיינש" ,ונומיק לש תובר תובכשב ורדהתה רשא ,תינפיה

.דחא עבצב עובצ ,רדוהמ ישמ ונומיק היה דבור לכ ,תובכש


תריציל איבה 16 -ה האמב המאיומומ תפוקת לש רשועהו ראפה

.המגודבו עבצב םירישע ,דחוימב םירדוהמ ונומיקו םידב

היווטל בושח זכרמ היה ,וטויקב (Nishijin) ןי'גישינ רברפ

.ישמ ידב לש המקרו


רפסמב ףוגה לע חנוהש דגבה םוקמב ,הנתשה ונומיקה ןונגס םג

"הדוסוק"ה ןונגס חתפתה ,ףוגה תרוצ תא ריתסהו ,תובכש

לע תורישי שבלנש ,םירצק םילוורש לעב ונומיק ,(Kosode)

.ךומנה דמעמה ינב רובע םג ישומישו ,חונ היהו ,ףוגה


,תוביהרמ תומוקר תואמגודב םידב ופידעה הפוקתה יטילש

ןורטאית תושובלת םג םייפויב םיביהרמ .םיעובצ םידב ינפ לע

תוזעונ תוינועבצ תואמגודב םירטועמה ,הפוקתהמ "ונ"ה

םויכ םג םייקתמה "ונ"ה ןורטאית .בהזו ףסכ יטוחב המקרב

.וז הפוקתמ תואמגודב ןיידע שמתשמ

םידגבב רדהתהל םירחוסה דמעמ ינב לע רסאנ הואגוקוט תפוקתב

לש תונוש תוקינכט תוחתפתהל איבהש רבד ,םירדוהמ םימוקר

לע תוססובמה הספדהו (Yuzen) העיבצ תועצמאב דבה רוטיע

תחא .דועו ,ליסנטס תועצמאב הספדה ,"הרישק" ,"הייחד"

(Ikat ,Kasuri) "ירוסאק"ה איה תע התוא תולבוקמה תוקינכטה

"תרישק" לש וז הקינכטב .םינפיה לע דאמ הבבחתה רשא ,תידוהה

םינפיה ורציי ,וגידניא-לוחכ עבצב בורל ,העיבצה םרט םיטוחה

."תולפרועמ" תואמגוד םע םיכר םידבונומיקה

ונתשה ונומיקה תונונגס .ןפי לש ימואלה דגבה אוה ונומיקה

םירותפכ אלל ,המילגכ בצועמ אוה תוהמב םלוא ,הירוטסיהה ךשמ

ונומיקה תא דימצמ םיינתומב רושקה (Obi) דב טנבא .םיסיכ וא

םיטנבאב תורדהתמ םישנה וליאו ,טושפו רצ טנבא םירבגל .ףוגל

טנבאה תא תורשוק ןה .תורוצו םיעבצ ללשב םירטועמ ,םירדוהמ

תרוצ לע תוססובמה תונוש תורוצב תורישקב ףוגה ירוחאמ

.'וכו ,חרפ,רפרפ


45 -כ לש בחורב תורשי דב תועוצר רפסממ בכרומ ונומיקה

ונומיקה לש הלק המירפ רשפאמה רבד ,וידחי תובלכומה מ"ס

.הסיבכו יוקינ םשל


תורענ .השיאה דמעמו ליג לע לוורשה דיעמ ישנ ונומיקב

,(Furisode) םיכורא םילוורש םע ונומיקב הנרדהתת תולכו תוריעצ

םירצקה םילוורשה לעב ונומיקה תא הנשבלת תואושנ םישנ וליאו

,(Yukata) "הטקוי"ה תא שובלל לבוקמ םימחה ץיקה ימיב .(Kosode)

.ירירוואו לק ,הנתוכ ונומיק אוהש