הקיתעה תעב תשק
.
תשקה תחיתמ
.
תשקה תחיתמל הנכה
.
תיסכט תותשק
.
ןומיאב םידימלת
.
תותשקב ןומיא
.
הרטמל העילק
 
העילק תורחת
 
"המאסובאי"


(תשקה ךרד) ודויק

סורג חנ


המיחלה התייה הקיתעה תעב .הכורא הירוטסיה תינפיה תותשקל

.בושחה קשנה ילכ התיה תשקהו ,הבוכר המיחל ,ןאפיב

-םימחול לש תונמוימבו תוגהנתהב םיקסוע תובר תודגאו םירופיס

רשפא תותשקה ךרד" יכ הרמא סויצופנוק לש ותרות .םיתשק

."םדאה לש יתימאה ויפוא לע תוהתל

תותשקב םינומיאה וכפה 12 -ה האמב םימחולה דמעמ תיילע םע

ומייקתהו ודסונ ,ודא תפוקתל דעו ,14- ה האמב לחהו ,םייתטישל

תונמוא" וא "וצו'גויק" ודמילש תותשקל םיבר רפסה יתב

."תשקה


חנומב שמתשהש ,17 -ה האמהמ ,ןאזויק המאקירומ הז היה

לש היפוא תא ראתל ותוסנב (תשקה ךרד ,Kyudo) "ודויק"

תותשקל תודוסיה תא המאקירומ חינה ויבתכב .תותשקה

.תינחור הנילפיסידכ


,תשקהו ץחה םוקמ תא "םח קשנ" ילכ וספת ,רתוי רחואמ

תונמוא" לש תוינחורה תורטמה תא ושיגדה םיבר רפס יתבו

:תותשקב םייזכרמ םימרז ינש וחתפתה םינשה םע ."תשקה

יגוש ו'ציקט התרטמו הבוכר הרקיעב התייהש תיאבצ תותשק


,"תיחרזא תותשק"ו ;תיברק העילק תונמוימ רמולכ,(הרטמב העיגפ)

.ינחורה דוסיה תא השיגדמו הדימעב תעצבתמ רשא

,םינוניגו תויסקט ,וה - יירב תנייפואמ "תיחרזאה תותשק"ה

תיסקטה תותשקה .(העדותה דוביע) ןישנר : םתרטמ רשא

התייהו,יתד יסקט ילככו תונמוא תרוצכ תותשקה ךרע תא השיגדה

:תולוכסא יתשב אוה תוטישה בור לש ןרוקמ .םיליצאה ברקב הצופנ

תוקזח תועפשה םע ,דואמ יסקט יפוא תלעב הראוואסאגואה

תלחנ היה רשא יאבצ ןונגס תלעב איהש ,יקההו ,ןזה תרותמ

.םימחולה


םע בלושמה וצו'גויק יקה לש אצאצ אוה ינרדומה ודויקה

.ודויק הראווסגוא


םיחרזאו ,ללכה תלחנל תותשקל רפסה יתב וכפה 19-ה האמב

הרומ הדנוה הנאזישוט .טרופסכ תותשקב קוסעל ולחה םיבר

םשב הטיש רציו ,תויטננימודה תוטישה ןיב בליש ודויקל

ליצמל בשחנ אוהו ,רתויב תלבוקמ התייה ותטיש .ויר הדנוה

.תינפיה תותשקה תשרומ


יימיר ודויק ןוהינ ןזה לש אוה ימואלה טרדנטסה םויכ

השיגדמה 1948-ב הדסונ רשא (תינפי ללכה ודויקה תיצרדפ)

."םייביטרופסו םיינחור םיכרע לש בוליש "

:וב העדות בצמ תוחתפתה לע עיפשמ " תשקב העילקה ךילהת

בושיו טקשה םא ,םייחב וכרדב ארקנ רשא תא לבקל דמול תשקה

. "םירפומ יתלב תעדה


האמה זאמ התנתשה אל התרוצש ,ודויקב םישמתשמ הב תשקה

.ןאפיל ץוחמ תרחא תשק לכמ םינייפאמ רפסמב הנוש ,12-ה

תדוקנ לעמ םירתונ שילש ינשש ךכ ,ןותחתה שילשב הב םיזחוא

.סוס לעמ הביכרב הלודג תשקב שומיש רשפאמה רבד ,הסיפתה

עבקנ ץחהו תשקה לדוג ,םלועב תולודגהמ ןה תוינפיה תותשקה

קובמב תועוצרמ םיניכמ תשקה תא .תשקה לש ויתודימ יפלע

םישמתשמ םיליחתמ םיתשק .דואמ הרקי איהו ,דחי םיקבדומה ץעו

.םייטתניס םירמוחמ םויכ תויושעה תולוז תותשקב

תועצמאב ,םיחתומו ,שארה הבוגל לעמ תשקה תא םיהיבגמ היריב

ירוחאמ לא העיגמה האלמ החיתמ ,תדחוימ הפפכב ןגומה לדוגאה

.ןזואה


יריה יבלש לש הימדה יליגרתב וידומיל תא ליחתמ דימלת

הראוויקאמל יריה יבלש תא לגרתי ןכמ רחאל .ימוגמ המד תשק םע

תמולאב םירוי יסיסב ןומיאב .דחא רטמ לש קחרמב (שק תרטמ)

.םירטמ ינש קחרמב ריצח


עבש ןה ולא , עובק רדס יפל תועונת תרדס דמול דימלתה

,העדותהו ףוגה ןיב תומאתמ רשא ,תוקיודמו תומרוז תועונת

םינומיא םלואב עצבתמ ןומיאה ךשמה .הנוכנ העילק תורשפאמו

קחרמב תומקוממה ,םירטמיטנס 36 לש רטוקב שק תורטמ םע,חותפ

עצוממ םינומיא םויב .עקרקהמ מ"ס 9 לש הבוגבו םירטמ 28 לש

.םיצח 40-כ תשקה הרי


,"תימינפה תמאה רחא שופיח" אוה ודויק תותשקב לוגריתה

.תוביוחמו תונרע ,בל-ץמוא ,תונכ לש תונוכתב ןחינ חלצומ תשק

ןמאל" איה ןישנרה תועמשמ הב תיביטתידמ תונמוא איה ודויק

קוסיעה ."הרטמב עוגפל ההימכ ןיא וב בלשל דע העדותה תא

עוציב זא התואנ העדותה םא" ןכש ןז ירזנמב לבוקמ ודויקב

היהי רורחשה זא ,ןוכנ יריה עוציב םא .ןוכנ היהי יריה

."ןוכנ


םישרפ .הריהדב תשקה תונמא איה (Yabusame) "המאסובאי"

עוגפל םיסנמו ,תוריהמב םירהוד ,םיארומס- םידייצ שובלב

250-כ לש לולסמ ךרואל תועובקה ץע תורטמ לש בר רפסמב

םימייקתמ םויכ ,יאבצ ןומיא הז היה הקיתעה תעב .םירטמ

.וטנישה ישדקמ רצחב גח ימיב ,ולא םיביהרמ םיעפומ