שדקמב הנשה שאר רוקיב

תיגיגח הזיראב זרוא ןיי תנתמ

"םירגבתמה םוי"

םידליה גח ינמיסמ
 
טרופס םוי
 
תא לבקמ רסיקה
םינומהה תכרב
 
גח םויב "ישוקימ" יאשונ
 
שדקמ רצחב "ץיק" ידוקיר
 
ורופאסב גלשה לביטספ

"תונבה גח" תגיגח
 
םינופיפע תסטה
 
"יואהא" לביטספב הכולהת
 
"הטאבאנאט"ב םיטושיק
 
"ןויג" לביטספ תולגע
 
םיסנפה לביטספ
 
ץיקה תוגיגחב דוקיר
 
"הלודגה שאה" ברע
 
הריהדב םיתשק
 
תיגיגח תשובלתב םידלי
 
תורודה לביטספ
 


םיינפי םיימואל םיגח

ןמצנל ילא

,הנשב ןושאר רוקיב ,( ganjitsu) הנשה שאר - ראוניב 1

.הבורקה הנשב החלצהל הליפתו ,וטניש וא אהדוב שדקמב

.תונתמ ןתמבו תיגיגח החוראב החפשמה תגגוח תיבב

םיריעצ ,(seijin-no-hi) "םירגבתמה םוי" - ראוניב 15

,תרגובה הרבחל םילבקתמ ,הנש 20 םהל ואלמ רשא תוריעצו

.תואלמ תויוכז ילעבכ

,(kenkoku-kinen-no-hi) המואה דוסי תגיגח - ראורבפב 11

ןושארה רסיקה דסי הז םויב יכ תרפסמ תינפיה היגולותימה

.ןפיב הנושארה הריבה ריע תא (Jimmu) ומי'ג

,(shumbun-no-hi) תיביבאה תוותשהה םוי - ץרמב 21 וא 20

םיקנמ םיטסיהדוב םישדקמב .הלילהו םויה םיוותשמ הז םויב

.תרוטק םילעמו םיחרפ םיחינמ ,תובאה ירבק תא

םינייצמ הז םויב ,(kenpo-kinen-bi) הקוחה םוי - יאמב 3

. 1947 תנשב ףקות הלביק רשא השדחה תינפיה הקוחה תא


תוגיגחו םיסכט ,(kodomo-no-hi) םידליה םוי - יאמב 5

םיתב תיזחב .החלצהו רשואל םילוחיא ,ןפי יבחרב םידליל

וילעש הובג קובמב טומ דימעהל םיגהונ ,םידלי םנשי םהב

גד .ןויפרקה גד תרוצב ,דבמ וא ריינמ ,ריוא יקש םייולת

תגשהב תויטלחהו ץמואל למס אוה ,םימ ימרז לומ החושה הז

.םידעיה

םילחאמ ,(keiro-no-hi)םינקזל דובכה םוי - רבמטפסב 15

.הרבחל םתמורת לע םהל םידומו ,םימי תוכיראו תואירב םינקזל

,(shubun-no-hi)תיוותסה תוותשהה םוי - רבמטפסב 24 וא 23

םיסכט םימייקתמ ,םויהו הלילה םיוותשמ הז םויב

םיחרפ םיחינמ ,תובאה ירבק תא םיקנמ ,םיטסיהדוב םישדקמב

.תרוטק םילעמו

,(taiiku-no-hi) תואירבהו טרופסה םוי - רבוטקואב 10

םוי תא םג ןייצמ .האירב שפנו אירב ףוג תובישח תא שיגדמ

.1964 תנשב ויקוטב הדאיפמילואה תחיתפ

תובישח תא שיגדמ ,(bunka-no-hi) תוברתה םוי - רבמבונב 3

ומרתש ולאל םירוטיע םיקלחמ הז םויב .םיעדמהו תוברתה

.תוברתהו עדמה ימוחתב תדחוימ המורת

,(kinro-kansha-no-hi) םידבועל הידוהה םוי - רבמבונב 23

םישיגדמו ,הרבחל הדבכנ המורת םימרותה םידבועל הכרעה

.הדובעה תובישח תא


הליפת ,(tenno-tanjobi) רסיקה תדלוה םוי - רבמצדב 23

.רסיקה ןומראב םירקבמה םינומההמ תוכרב לבקמה ,רסיקה םולשל(Matsuri) ירוצאמ - םילביטספ

םיעוריא גוגחל םיבהוא היבשות ,םילביטספה ץראכ תמסרופמ ןפי

.וז הרטמל ףסכו ןמז םישידקמו ולא


תא חמשלו דבכל תדעוימה יתד יפואב הגיגח איה ירוצאמה

ןגהל םירומאה ,(Shinto) וטנישה תד ילא ,(Kami) ימאקה

עפש ,רשועו רשואל םיללפתמ םישנאה .םיבשותה לע רומשלו

.רתוי םיבוט םייחו לובי

רופיס לע ססובמ ירוצאמה לש יגולותימה רוקמה

םילאה .ץראה לע לפנש ךשחהו הרעמב שמשה תלא לש התורתתסה

ריזחהלו תאצל שמשה תלא תא תותפלו ענכשל וסינ םירחאה

.תואירקו הריש ,דוקיר תועצמאב םג תאז ,ץראל םייח

,יטסיהדוב שדקמב וא וטניש שדקמב בורל תחתפנ תיסקטה הגיגחה

םיאשונ םדא ינומה .ריעה וא רפכה תוצוחב הכולהתכ תכשמנו

"ישוקימ" םילטלטימ ץע ישדקמ ,םיפחודו םיכשומ ,םייפתכ לע

,תובוחרב םתוא םיריבעמו ,השודקה תינמז תנכוש וב ,(Mikoshi)

בייחמ "ישוקימ"ה לש דבכה לקשמה .הכרב תורשהל תנמ לע

םיעיזמ ,םידקור ,דחא ףוגכ םיצבקתמה ,םיאשונ לש לודג רפסמ

.דודיע תואירק םיארוקושדקמ לכל םג ומכ ,דחוימו הנוש ירוצאמ ןפיב רוזא לכל

תוימוקמ רקיעב ןה תוכולהתהו תוגיגחה .דחוימ םויב גגוחה

ירוצאמ ןפיב םייקתמ הנשב םוי לכב יכ םירמוא שי .תורדגומו

,תובדנתהב רקעב תושענ ירוצאמל תונכהה .ץראה ירוזאמ דחאב

.עוריאה תחלצהל ףסכו ןמז םישידקמה ,םוקמה יבשות ידי-לע


תקקושו תשעור רצחה ,תוסנכתה דקומכ שמשמ ירוזאה שדקמה רצח

,םיעושעש ,ןוזמ ינכוד ,םיחרפו ריינ יסנפב תטשוקמ ,םייח

.תיגיגחה הריוואל םיפיסומ קחשמ תומבו

.יתד ןחלופל םירושק ןפיב םילביטספה לכ אל


םימסרופמ םיגחו םילביטספ

.ןפי ןופצב (Sapporo) ורופאס ריעב גלשה לביטספ - ראורבפ

.גלשבו חרקב לוסיפ לש תורחת


,(hina-matsuri) "ירוצאמ הניה" תובובה לביטספ - ץרמב 3

שובלב תושובל תוריעז תובוב ."תונבה גח"כ םג רכומ

תובובה .םודא דבב הסוכמה תגרודמ תיננוכ לע תורדוסמ קיתע

םיתבב רקעב גוחנ .רצחה ישנאו ,תירסיקה ,רסיקה תא תוגיצמ

.תונבל הכרבו תואירב איבהל תנמ לע ,תוריעצ תודלי ןהב

וצטאמאמאה ריעב םייקתמ ,"םינופיפעה לביטספ" - יאמב 5-3

התישארש םינופיפע תסטהו תיינב לש תורחת .(Hamamatsu)

.קנע ינופיפע לע םיסט ברקל ועיגה םימחול רשאכ , 16 -ה האמב


ריעב םייקתמ ,(Aoi-matsuri) "יואהא לביטספ" - יאמב 15

הלוצא ינב שובלב םישנא לש תינוגסס הכולהתב ורקיע .וטויק

םיטשקמ (Hollyhock) "יואהא -ה" חמצ יפנעשכ 10 -ה האמהמ

שדקמ לש וטנישה ילאל ושגוי םיפנעה .לביטספה תולגע תא

.זרואה לובי תא רפשל הווקתב (Kamo) "ומאק"

,"םיבכוכה לביטספ" ,(Tanabata) "הטאבאנאט" - ילויב 7

,םיבכוכ ינש לע תיניס הדגא לע ססובמ ."םיבהואה גח" וא

.(Altair) "םיעור"ה בכוכו (Vega) "םיגרוא"ה בכוכ

גחב .הנשב דחא םוי קר שגפיהל םהל רתוה רשא םיבהוא גוז

לע ,תושקבו םירישב םירטועמ ,ריינ יטרס רושקל גוהנ הז

םיכילשמ גחה םותב ,תיבה תיזחב םדימעהלו ,קובמב תוטומ

לביטספ .החפשמל רשוא איבהלו םימה ינפ לע ףוצל ,רהנל םתוא

.(Sendai) יאדנס ריעב רקיעב הביהרמ ךרדב גוחנ הז


ןפיב ועבקנ רשא םיבושחה םילביטספה תשמחמ דחא אוה הז גח

תונועב םייונישה תא םינייצמו ,(go-sekku) 17 -ה האמב

,(ראוניב 7) "אפרמה יבשע תעבש" גח :םה םירחאה .הנשה

,"םידליה" גח ,(ץרמב 3) "קסרפא"ה גחכ םג עודי , " תובובה" גח

."סיריאה חרפ" לביטספ וא

ולא םיגח .(רבמטפסב 9) "תומטנזירק"ה גחו , (יאמב 5)

.ישפוח ןפואב החפשמה קיחב םויכ םיגגחנ

ריעב םייקתמ ,(Gion-matsuri) "ןויג לביטספ" - ילויב 17

התימהו 869 תנשב ריעה תא הדקפ רשא השק הפגמל רכז ,וטויק

תוטשוקמ , תויקנע לביטספ תולגע 29 .ריעה יבשותמ םיבר

דחא הז .םיבר םירבג ידי-לע ריעה תוצוחב תוררגנ ,אילפהל

.ןפיב םיינוגססה םילביטספה


םייקתמ ,(kanto-matsuri) "םיסנפה לביטספ" - טסוגואב 7-5

לש תינוגסס הכולהת ללוכ עוריאה .(Akita) הטיקא ריעב

,חצמה לע (kanto) םיהובג קובמב תוטומ םיבציימה םיריעצ

םידמצומ טומ לכל .םיידיה תרזע אלל ,םייכריהו רטנס ,םייפתכה

ריינ יסנפ 48 םירבוחמ םהילא ,םירצק םייקפוא תוטומ העשת

.עפוש לוביל השקבו הליפת ,זרוא תלוביש םילמסמה םיראומ

םירחתמו ,לקשמ-יווש לש האלפנ תלוכי םיגיצמ םיריעצה

םיפות תולוק יוולב תאז ,תוטומה בוציי לש תוקינכטב םהיניב

.םיינחווצ םיללחו םימעור


םייקתמ ,(Awa-odori) "הווא דוקיר" - טסוגואב 15-12

םישנו םירבג לש תוצובק .(Tokushima) המישוקוט ריעב

תוצוחב תינוגסס הכולהתב םירבוע , ץיק לש ונומיקב םישובל

ןסימאשב םיוולמ םהשכ םירשו ,םע דוקיר םידקור ,ריעה

.םילילחו םיפות ,(Shamisen)

גח ,(Daimonji-okuribi) "הלודגה שאה" - טסוגואב 16

.םימשל הרזח םירטפנה תומשנ תא ריזחהל ותילכת רשא יטסיהדוב

תובר תורודמ ,וטויק ריעה תברקב ,רה לע םיקילדמ הלילב

."לודג" ושוריפש ,"יאד" יניסה ןמיסה תא דחי תורצויה

.וטויק ריעה יבחר לכמ הפצנה ביהרמ הארמ


םייקתמ ,(Yabusame) "הריהדב םיתשק" - רבמטפסב 16

,13 -ה האמהמ םידייצ שובלב ,םישרפ .הרוקאמאקב

.הריהמ הריהד ידכ ךות ,הרטמל העילקב םירחתמ


.(Shichi-Go-San) "שולש ,שמח ,עבש ינבל גח" - רבמבונב 15

ידגב םישבול ,שולשו שמח ,עבש ינב תודליו םידלי הז םויב

תואירב שקבלו םילאל תודוהל "וטניש" שדקמב םירקבמו גח

.ןפי םיינוגססה םיגחה דחא הז .דיתעל רשואו

םייקתמ ,(Jidai-matsuri) "תורודה לביטספ" - רבוטקואב 2

דוסיל םינש 1100 ןויצל 1895 תנשב ותישאר .וטויק ריעב

הכולהת אוה יזכרמה עוריאה .(795) תירסיקה הריבכ ריעה

תופוקת תוגציימה תושובלת םישבולה םישנא לש םיפתתשמ תבר

םירזיבא ללוכ ,תינפיה הירוטסיהב ,תודחוימ תויומדו תונוש

.םימאות המחלמ ילכו םינייפאמ

םייקתמ ,(Okera-mairi) "השודקה שאה סקט" - רבמצדב 31

םיריעבמ לילה תוצחב .וטויק ריעב (Yasaka) הקאסאי שדקמב

םירקבמה ," okera" יאופרה בשעה תועצמאב השודקה שאה תא

םיקילדמו ,םידחוימ הרעב ילבח תועצמאב םתיבל וז שאמ םיחקול

.תואירבל הלוגס - הנשה לש הנושארה החוראה לושיבל שאה תא