וטנישה תרוסמב הנותח
.
"השיאו לעב"
שדוקמ וטניש רתא
.
שדוקמ וטניש רתא
.
הינב רתא ךרבמ וטניש ןהוכ
.
תומדב ןמי'צה לאה
יטסיהדוב ריזנ
.
לעוש יומד ,ירניא לאה
.
שדוקמ הקטנוא רה
וטניש רתאכ
 
לע וטניש שדקמ
הקטנוא רה תגסיפ
 
,הסיאב שמשה תלא שדקמ
ןשיה הנבמהו שדחה הנבמה
 
ומוזיאב וטנישה שדקמ
 
וטניש שדקמב ינחלופ דוקיר
 
שדוקמ רתא ןויצל ייהוג
 
שודק רתא ןויצל לבחו ריינ
 
יעבט ץעמ קיתע יירוט
 
יירוטה תופקתשה
המישוקציא שדקמב םימב
 
 
ומוס תוקבאה ינפל חלמ תיירז
 
וטניש ןהכ
 
 
הכולהתב "ישוקימ" דיינ שדקמ
 
םישדוקמה םילמסה
וטנישה תדב
 
 
םיננובתמ ימאנזיאו יגאנזיא
םימה תופוע תוגוודזהב
 
"שמשה תלא" וסרטאמא
 
ויפמ טלופ "הרעסה לא"
היתונב דגנכ םינב השמח
"שמשה תלא" לש
 
הרעמה ינפל תדקור הלאה
 
םישאר הנומש לעב ןוקרדה
 
ןפי לש ןושארה רסיקה
 
 


וטניש

ךוברוא תיריא ר"ד


הלימה שורפ .ןפי לש המודקה תדל יוניכה אוה (Shinto) "וטניש"

."םילאה ךרד" אוה "וטניש"


תרוסמה יפל .דאמ לודג םרפסמו (Kami) "ימאק" םיארקנ ןפי ילא

.ןוכנ לא ותוא תעדל ןיא ךא ,ןוילמ 8-כ אוה םרפסמ

לש םייחה תוחוכ תא םיווהמו ,תדחוימ הרוצ ירסח םה ימאקה

םה ,םיוסמ םוקמב םנכושב ,וצפחיש םוקמ לכב םינכוש םה .םלועה

.םתשודק תא ול םיקינעמ

יפוא עבטב םיאור ןכא םה .םהלש עבטה תבהאב םיעודי םינפיה

דחוימב םיפי וא םיטלוב תומוקמב ןוכשל םיבהוא ימאק .יהולא

.םמצע עבטה תוחוכב וא ,עבטב


ימקימוא וסרטאמא ,שמשה תלא תדמוע םילאה ןואיתנפ שארב

.םלועל םייח תנתונה הלודגה הלאה יהוז .(Amatersu Omikami)

ימאקהמ םיבר .םינטקו םילודג ,םיבר ימאק התוא םיוולמ

,םימיו םילחנ ,םימ ילפמ ,חריה ,חורה :עבט תוחוכ םיווהמ

,םיצעב ןוכשל םג םילוכי ימאק .םילאל םיבשחנ - םיאשינ םירה

,הינשה םלועה תמחלמ םותל דע .םישנאב וליפא ,תויחב ,םיחרפב

.יח ימאקל ןפי רסיק בשחנ


שדקמ ונשי ,יתרוסמ תיב לכב :םישנא יתבב םינכוש םיבר ימאק

ןגמ ימאקל יזכרמ שדקמ שי רפכ לכב .תיבה ןגמ ,תיבה לש ימאקל

קר םיכייש ,םיימוקמ םה הלאכ ימאק ללכ ךרדב .הנוכשה וא ,רפכה

תוהמאהו תובאה :םינומדק םירוה-םילאל םיבשחנ םהו ,םיוסמה רפכל

.רפכה לש ןגמה לאה תויהל ןמזה םע םיכפוה רפכה ישנא לש םיתמה

.שמשה תלא איה רסיקה תחפשמ לש תינומדקה םאה הלאה ,ךכ

,המודקה ןפיב הקיטילופה םג ותאו ,הכולמה תיב רושק ךכו

.וטנישה תרוסמב

ימאק שי לבא ,םיוסמ םוקמב קר םתוא םידבועש ימאק שי

:לשמל .ןפי לכב םיצרענו םימסרופמה


בר וחוכ לבא ,המחלמה לאכ ץרענ רוקמב :(Hachiman) ןמי'צה לאה

.החלצהו ןוירפ לאכ םג ול

םגש ,לעוש תומדב עיפומה זרואה לאכ ץרענ : (Inari) ירניא לאה

.ןוירפו הכרבו תיב םולש איבמ


ןורטפכו המכחהו םידומילה לאכ ץרענ :(Tenjin) ןי'גנט לאה

.רפסה יתב ידימלת דחוימב ול םידבוע .תויונמואה

םיצרענש םילודג םישדקמ וא םירה לש םילא םה םימסרופמ םילא דוע

:ןפי לכב

(Mt. Fuji) י'גופ רה תא תונמל רשפא םיטלובה םירהה ןיב

דועו ,ונגנ רוזיאב רשא (Ontake) הקטנוא רה ןכו ,םסרופמה

לש השדקמ ,ןפי זכרמב (Ise) הסיא שדקמ תא ,םישדקמה ןיב .םיבר

חורה לא לש ושדקמ ,ןפי ברעמב (Izumo) ומוזיא שדקמו ,שמשה תלא

."ץראה ןודא" הנוכמה ,ונב לשו


ירפס ינשב רקיעב םיצבוקמ וטנישה תרוסמ לש םילאה ירופיס

(Kojiki) יקי'גוקה :(הראנ תפוקתב) 8-ה האמב ופסאנש היגולותימ

תינפיב בתכנ (712-ב םתחנ) "םיקיתעה םירבדה תומושר" וא

"ןפי לש תוקינורכה" וא (Nihongi) יגנוהינה ;םייניס םינמיסב

םירקוחה .תיניסה הירוטסיהה םגדב ,תיניס בתכנ ,(720-ב םתחנ)

תוירוקמהו תוקיתעה תויתימה תואסרגה תא יקי'גוקב תוארל םיטונ

,ןפי תאירבו םלועה תאירב ירופיס םירפוסמ היגולותימב .רתוי

תלא ןיבש תומיעה רופיס ומכ ,םימשב םילאה תולילע ירופיס ןכו

םייתסהש תומיע ,וא-ונ-הסוס חורה לא היחאל וסרטאמא שמשה

םע .םימשב רשא עלסה תרעמב התורתתסהבו שמשה תלא לש התשירפב

המייא תוומ תנכסו םלועה לע ךשוח לפנ - הרעמב שמשה תורתתסה

.(ןלהל האר היגולותימה ירופיס לש ץבוק) .וילע


דחא אוה הרעמל ץוחמ לא שמשה תלא לש התכישמ וא התאצוה רופיס

ןוילמ 8 לכ וכרע ךיא רפוסמ ןאכ .ןפי לש םיבושחה םיסותימה

ירופיצ לכ ורש וכלהמבש סכט ,םימשב הרעמה לומ לודג סכט םילאה

:תוליפתו םישוחינ ,םיפושיכ ינימ ללכשו ,תאצל הלאל וארקו רישה

,שדוקמ ץע לע הרעמה חתפב התוא ולתו הלודג הארמ וניכה םילאה

תוחנמו (Magatama) םייגאמ םיזורח לש תורשרש ולת םה ויפנע ןיב

העקר ,הריעצ הלא האב רבד לש ופוסב .(Gohei) םינבל םידב לש


.הרעמה לומ רעוסו התפמ דוקירב הצרפו ךופה ילד לע הילגרב

תא הטשפ ,(Possession) זוחיא לש סנארטל הלאה הסנכנ הדקרב

,קוחצל םילאה לכל םרג הז הדוקיר .הימורעמ תא הפשחו הידגב

תוארל הציצה רשאכ .הרעמב שמשה תלא לש התונרקס תא וררוע ךכבו

.הצוחה םילאה התוא וכשמ ,םילאה םיקחוצ עודמו תדקורה איה ימ

לכות אלש ידכ הלאה ירוחאמ ףשוכמ לבח םילאה וחתמ התאצ רחאל

.םלועל םייחהו רואה ורזח ךכו .הרוחא תגסל

.וטנישה תד לש ןחלופל לדומ וכפה הז סכט לש ויטרפ


.(Matsuri) ירוצמ םיארקנ וטנישה יסכט

םג ,הגיגח םג ,לביטספ םגו גח םג אוה השורפש הלימ וז ירוצמ

.סכט וא ןחלופ


:םינייפאמ םיללכ המכ ימאקה תדובעל

.יפויו ,ןויקינ ,הרהט לע הדפקה ,תישאר

ימאקהש המ הז יכ הקיטתסאהו ןויקינה תא רתויב םיבישחמ םינפיה

םתוא אמיטש ימב הער םתעיגפ ךא ,םעבטמ םיחונ םה ימאקה .םיבהוא

ןכו ,םד תאמוט ,תוומ תאמוט :האמוטב םהישדקמ לא ברקתה וא

,םינפיה יניעב אמט ךולכלה .םימוהיזו תולחמ לש תואמוט

הסיאב שמשה תלא שדקמ תא ,לשמל .ימאקה תנוכת לעב אוה ןויקינהו

תא ןנערלו רמשל תנמ לע ,הנש 20 לכ שדחמ תונבלו סורהל םיגהונ

.ותרהוט


תעב .ירוצאמה ןמזב םתביבס תאו םמצע רהטל םיגהונ וטנישה ינהכ

ימאקה תא "םידירומ" וא ,חכונ תויהל ימאקה תא םינימזמ ,ןחלופה

םירוהט תויהל וינפ ילבקמ םיבייח ןכ לעו ,ןחלופה םוקמל

ןחלופה םוקמ תא םימחות ןחלופ לכ ינפל .םשפנבו םפוגב ,םייקנו

ירזג םילות וילעו ,שדוקמ לבחב ('וכו השודק ןבא ,שדקמ ,רצח)

ילכ .וילא ימאקה תנמזה ינפל רהוטמ הז שדוקמ םחתמ .םינבל ריינ

םיכילשמ ןכ לע ,רהטמ םרוג אוה חלמ םג .םימ רקיעב םה הרהוטה

.הרהטל תנמ לע ,ברק לכ ינפל הריזה לא חלמ ומוסה יששוגתמ


ייהוגב וא ,םימיוסמ םיקורי םיפנעב ףונפנ אוה רוהיט יעצמא דוע

תא ןמסמ ייהוגה .םירוחצ ריינ ירזג םייולת וילעש לקמ ,(Gohei)

,סכטל ןמזוהש ימאקל ןכשמ םוקמ ןה הווהמו ,ימאקה לש ותוחכונ

.תינחור הרהטל ילכ ןהו


.הקיטתסאה ,יפויה אוה רחאה .הרהוטה לש דחא טקפסא אוה ןויקינה

תוגוע ,םילכאמ לש תוחנמ - סכטה תעב ימאקל תושגומה תוחנמה לכ

- םיגדו תוריפ ,(זרוא ןיי) הקאסו תרוזפתב זרוא וא ,זרוא

.תרדוסמו היקנ ,תיטתסא הרוצב דימת ושגויתצרעהב םג קסוע וטנישה ,רומאכ .יתונמוא ךפונ םג וטנישה תדל

םה ימאקה ,ןכאו .ובש םייחה תוחוכ לש קר אל ,עבטה לש ויפוי

.המבה תויונמוא רקיעב ,תויונמואה יבבוח

ףאו ,םידוקירו םיריש לש תוחנמ םג ללוכ ,םילאל ןחלופכ ,ירוצאמה

לש ותוחכונל הגיגח אוה ירוצאמה ורקיעב .ןורטאית תועפוה לש

ירוצאמה בור ,ךכו .קוחצ לשו החמש לש הגיגח יהוז ןכלו ,ימאקה

,ןורטאיתב ,הרישב ,םידוקירב קוסעל תונמדזה םיווהמ ץראב

.תוכולהתו םידירי תכירעל ןכו ,הליכאבו םילושיבב


םיגהונ הליהקה ישנא .םהיתוליהק תא םירקבמ ימאקה ,ירוצאמה ןמזב

ותוא םאשנב שדקמל ביבסש רפכב וא הנוכשב "רויס" ימאקל ךורעל

החמש תואירקב ,(Mikoshi) ישוקימ הנוכמה דיינ שדקמב םייפתכ לע

םילאושו תוחיש םיכרוע םג םינפיה ויה ורבעש םינמזב .םידוקירבו

ויהש ,(Shaman) תוינמש םישנ :םילקרוא ךרד ימאקה תא תולאש

תורישי וירסמ תא תוריבעמו ,רקבמה ימאקה ידיב "תוזחאנ"

.וטנישה תד לש הסיסבב דמוע "זוחיא" לש הז גהנמ .הליהקל

.תיממעה תדב תוארל ןתינ ןיידע ךכל םידירש

:יגולותימ רוקמ ,ינפיה ןחלופה לש יטסינמשה יפואל ,וניארש יפכ

תלא םע ינמשה רשקה תא הדסיי הרעמה לומ הדקרש תינמשה הלאה

ךכ .םייחל התרזחהלו הרעמה ןמ התאצוהל איבה ףא הדוקירו ,שמשה

בחרמה תא םחותה לבחה :סותימהמ םיחוקל ירוצמה יטרפ ראש םג

,ןכ לע ירוצמה .םידוקירהו תוליפתה ,ייהוגה ,הרהוטה ,שודקה

לשו םילאה לש םייחה תוחוכ תא ןנערלו שדחל וחוכבש ןחלופ אוה

.הליהקה ינב

תלא .יהולאה הדמעמ תא תינפיה תורסיקה הססיב היגולותימה לע

החפשמה לש תינומדקה םאה רומאכ איה ,ןואתנפה שאר ,שמשה

ילמס םהש ,תוכלמה ילמס תשולש םג םירכזומ היגולותימב .תירסיקה

,(המאטאגאמ) הבוטה ןבאה ,הארמה :ןפי רסיק לש תוכמסהו תויקוחה

.ברחהותינפיה היגולותימה ירופיס

םלועה תאירב


הובגה רושימב .הרוצ תרסח תיגימצ הסיע הלוכ ץראה התייה הליחתב

םילא ,םימשה ילא תורוד 5 םמצעמ ורצונ ,Takamagahara ,םימשבש

םהבו ,ץראה ילא תורוד 7 ורצונ םהירחא .ףוג ירסח םידיחי

יגנזיא ורצונ ןורחאה רודב .ףוג ילעב םילא תוגוז ועיפוה

הבקנה" ,( Izanami) ימנזיאו "ןימזמה רכזה" ,( Izanagi)

ףצה רשגה לע םדמעב .ץראה תא אורבל ווטצנ םהו ,"הנימזמה

הסיעב התוא עקת ,םימולהיה תינח תא יגנזיא ףינה ,םימשב

.יאל השבגתהש הפיט הנממ הפטנ התוא ומירהבו ,תיגימצהתא ופיקה םה .קנע דומע דמע וזכרמב ,יאה לא דרי ימימשה גוזה

"!הפי םלע הזיא וה" :ימנזיא הארק םשגפהבו ,וידיצ ינשמ דומעה

גוודזהל ודמל םהו "!האנ המלע וזיא וה" :הל הנע יגאנזיא

וחלש םהו ,תומצע רסח "הקולע דלי" םהל דלונ ךכמ ךא .הנושארל

.םאצאצכ ותוא ונמ אלו אמוג תריסב םיה ינפ לע ותוא

ימאנזיא ."הנושאר רבדת השיא יכ האנ אל" םיימשה ילא םהל ורמא זא

יגאנזיאו ,דומעה תא ובבוס :השעמה לע ורזחו יאל ובש יגאנזיאו

אורבל ולחה םהו ,הפי תוגוודזהה התלע םעפה .ןושאר רבידש אוה

תאו ,םינבאהו םיצעה ,םילחנהו םירהה תא ,ןפי ייא תא תדללו

.ץראה ינפ לע םייחש רופסמ םיברה םילאהימאנזיא תומ

ומעזב .תיהולאה םאה ,ימאנזיא התמ ,ינקלווה שאה לא תא התדילב

ברס יגאנזיא .ןפי לכב וירבא תא רזיפו ,ונב תא באה יגאנזיא רתיב

הב ריצפהו (Yomi) הכשחה ץרא לא ותוחא-ותשא ירחא ךלה ,םחניהל

דע הל ןיתמיש יגנזיאמ השקיב איה .םייחה ץראל ומע רוזחתש

אצי ותונלבס העקפשכו ,אוושל ןיתמה אוה .רוזחל תושר גישתש

התוא האר יכ המעז ימנזיא .תבקרנה התפוגב שגפו השפחל

טלמיהל חילצה להובמה יגנזיא ךא ,וירחא ףדרמב החתפו הנובקירב

ידצ ינשמ םדמעב .רוחשה ץראל הסינכה יפ לע קנע עלס לוגלו

,םוי לכב שיא ףלא גורהל העבשנ ימנזיא .ושרגתה םה ,עלסה

.םוי לכב שיא תואמ שמחו ףלא תדילל איבהל עבשנ יגנזיאו

.וב רהטיהל לודגה רהנה לא יגנזיא ךלה ,לואשה ןמ ותאצבהרהוטהו תוומה תאמוט לע ,רתיה ןיב ,םידמל ונא הז רופיסמ -

.וטנישה תרוסמב הנממםילודגה םילאה תדיל

3 ורצונ ףוסבל .םיבר םילא ורצונ וז הצחרמו ,רהנב ץחר יגנזיא

תלא הדלונ , תילאמשה וניע תא וצחרב :םיריאמו םילודג םילא

,תינמיה וניע תא וצחרב .(Amaterasu) ימאקימוא וסרטאמא ,שמשה

וא-ונ-הסוס ,הרעסה לא דלונ ופא תא וצחרבו .חריה לא דלונ

.שרפו ,םלועה תא ולא וידלי ידיב דיקפה יגנזיא .(Susa-no-O)


לא ,ריעצה היחא ךא .םימשה תטילש תויהל הכפה שמשה תלא וסרטאמא

תודש תא סרהשכ .םימשב תומוהמ ררועל לדח אלו ,טקש אל ,הרעסה

ישעמל וסרטאמא תאז הבשח ,הנומראב האוצ חרמו ותוחא לש זרואה

אלש האמוט יאטח וא-ונ-הסוס אטח רבד לש ופוסב ךא .תורכש

םלוא לא רוע-טושפ חייס לש הפוג ךילשה אוה :ותוחא יפלכ ורפוכי

.וסרטאמא לש היתורענמ תחא לש התומל םרגו ,שודקה הגיראה

.תוומ תאמוטו םד תאמוט ,רתיה ןיב ,התייה וז -עלסה תרעמב שמשה

,תימימשה עלסה תרעמב הרגתסה תמעוזהו תתעובמה וסרטאמא

,יפוסניא ךשוחב עקש םלועה .החתפ לע עלסה תא הרגסו

תואמ הנומש וסנכתה זא .וילע הפחיר תוומה תנכסו

:ךבוסמו לודג סכט וכרע םה .הצע סכטל םילאה תובבר

וארק ,הרעמה חתפ לומ התוא וביצהו הלודג הארמ וקצי

,יבצ תומצעב שוחינ וכרע ,תאצל שמשל אורקל רישה ירופיצ לכל

ןח ינבא תורשרש ולת וילעו הרעמה לומ שודק ץע ודימעה

לע (Gohei) תוחנמ ולת םגו ,בואב תומשנ תולעמה (Magatama)

.הרעמה לומ לא (Norito) תומוסק תוליפת וארק םה .םיפנעה

,(Ame-no-Uzume) המוזוא-ונ-המא הלאה המק סכטה לש ומוציעב

הכפה ,הידיב םיקורי םיפנע הזחא ,הרעש הטשיק ,הילוורש התפח

הסנכנ ,הדקרב .רעוס דוקירב החתפו הילגרב וילע הפפוט ,ילד

תא הפשחו הילעמ הידגב תא הטשפ ,(Possession) "זוחיא"ל

םלוכ וקחצ ,תאז םתוארב ,םילאה תובבר תואמ הנומש .הימורעמ

.וידחי


הציצהו ,םילאה םיקחוצ עודמ תעדל הנרקתסה תאבחנה וסרטאמא

לא ואצמ יכ הל ורמאו הארמה תא הלומ וביצה םילאה .הרעמה חתפמ

םילאה הב וזחא זאו ,דוע וב ץיצהל התתפתה וסרטאמא .רחא שמש

בושת לבל ,ףשוכמ לבח הירחאמ וחתמ םה .הצוחה התוא וכשמו

.םלועל ובש םייחהו ,םימשב חורזל שמשה הרזח ךכ .םהמ רתסתו

.םימשהמ שרוג ררוסה וא-ונ-הסוס

,ירוצמה לש םיבר םיביכרמ הז סותימב םיאצומ ונא ,וניארש יפכ -

ריזחהש לודגה ןחלופה לע רפסמ הז סותימ .תינמשה ותנוכת תאו

ונא ןאכמו .תימימשה רבקה-תרעמ ךותב התמש שמשה תלא תא םייחל

שודיח אוה ירה :ימאקה ןחלופ ,ירוצמה לש ותוהמ לע םידמל

.םילאבו הליהקב םייחה תוחוכ ןונערו

באה יתב ןיב וררשש םייטילופה םיחתמה תא ףקשמ הז סותימ ,ןכו

תיב ןיבו ,שמשה תלא תיב איה ,וטאמאי תכלממ ןיב ,ןפיב םיקיתעה

.וא-ונ-הסוס לש ומוזיא


ןוקרדהו וא-ונ -הסוס

.(Izumo) ומוזיא זוחמל ץראה לא וא-ונ-הסוס דרי שרוגש ירחא

םינקז גוז שגפ וכרדב .הלכ ול אוצמל ץראב טושל אצי אוה

קנע ןוקרד ךא ,תונב הנומש םהל ויהש ול ורפיס םינקזה .םיננוקמ

רומא התעו ,םהיתונבמ תחא הנש לכ ףרט ,םישאר הנומש לעב ,םויאו

חיטבה וא-ונ-הסוס .הנורחאה םתב תא עובתלו רוזחל ןוקרדה

ןהילעו ,תומיב הנומש םיקה אוה .ותשאל היהת םתבש יאנתב ,רוזעל

אוה ןוקרדה אב רשאכ .(זרוא ןיי) הקאס לש תויבח הנומש ביצה

דע ןיתמה ץימאה וא-ונ-הסוס .ולוכ תא התשו ,ןייה תחנמב חמש

בנזב .םלוכ תא תרכו םק זאו ,םימויאה םישארה תנומש לכ ומדרייש

התוא ,"אשדה תחסכמ ברחה" איה ,תיאלפ ברח אצמ אוה ןוקרדה

תוכלמה ילמס תשולשמ דחאל הכפה ברחה .וסרטאמא ותוחאל שידקה

.ןפי ירסיק לש

תחפשמב ומוקמ תא אצמו וא-ונ- הסוס רזח ,ברחה תמורתב ,ךכ -

.וטאמאי תכלממב ומוזיא תיב בלתשה ,סותימה דיעמ ,ךכו .םילאהםימשהמ םילאה תדירי

,(Ninigi no Mikoto) וטוקימ ונ יגינינ לאה ,הדכנ לע התוויצ שמשה תלא

דרי ימימשה דכנה .םימשה וצב הב טולשיו ץראה לא דרייש

תאצוה ןחלופב חתפמ ידיקפת ואלימש םילאה תשמחב הוולמ הצרא

תויארחא ויהש תוחפשמה ישארל וכפה ולא םילא .הרעמהמ שמשה

,המוזוא-ונ-המא איה םהמ תחא) .תירסיקה רצחב ימאקה ינחלופל

.(תוינמשה תונהוכה לש תינומדקה םאה

תוכמסה ילמס ,תוכלמה ילמס תשולש תא יגינינ ומע אשנ ותדרב

ןבא איה ,ןחה ןבא ;הרעמה לומ הדמעש השודקה הארמה :תירסיקה

.ןוקרדה בנזמ "אשדה תחסכמ" ברחהו ;(המאטאגאמה) המשנהרהה לא .הדי תא שקיבו ,רהה לא לש הפיה ותבב יגינינ שגפ ץראב

לבקל בריס יגינינ .הרועכה התוחא תא םג אשייש יאנתב ול רתענ

ויאצאצ לכש ,יגינינ תא לליק םעוזה באהו ,הרועכה תוחאה תא

.התומת ינב וכפהי

תא םילאה יאצאצ לכ ודביא ,השיא לש התבהא תייחד ללגב , ךכ -

.םהלש תוומלאה תנוכת


ןושארה רסיקל בשחנ אוה .וטאמאי רוזיאב בשייתה יגינינ לש ונינ

.(Jimmu Tenno) ומי'ג רסיקה ,ןפי לש